Obec Bílá vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Mateřská škola Bílá - Obec Čeladná

Obec Bílá vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Mateřská škola Bílá

Michaela Nečasová

Nabídky práce

Obec Bílá, Bílá 151, 739 15, IČ 005 77 669 zastoupena starostou obce, v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Bílá č. p. 142, 73915, IČ 750 27 461.


Předpoklady:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
• plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
• bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
• zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
• znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
• délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících v délce min. 3 roky.


Požadavky:
• znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a související legislativy
• organizační a řídící schopnosti


Přihláška musí obsahovat:
• přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, email)
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dokládající splnění odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.)
• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 3 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
• strukturovaný životopis
• doklady o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení (např. potvrzení praxe zaměstnavatelů, zápočtový list, příp. pracovní smlouvy atd.)
• čestné prohlášení o plné svéprávnosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců (listinný originál nebo jeho úředně ověřená kopie, elektronický originál nebo jeho autorizovaná konverze do listinné podoby dle § 22 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)
• čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
• doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
• koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 3 normostran)


Přihlášku, čestné prohlášení, životopis, koncepci vlastnoručně podepsanou.
Předpokládaný nástup: 1.1.2024
Přihlášku fyzicky doručte na podatelnu Obecního úřadu Bílá, Bílá 151, 739 15 nejpozději 8.11.2023 do 12:00 hod.
Obálku označte: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ MŠ BÍLÁ – NEOTVÍRAT“
V případě dalších dotazů se obracejte na Ing. Tomáše Kubačáka, tel. 724179143.


V Bílé 11.10.2023


Ing. Tomáš Kubačák
starosta