Výběrové řízení na pozici účetní obce Pržno - Obec Čeladná

Výběrové řízení na pozici účetní obce Pržno

Michaela Nečasová

Nabídky práce

Starosta obce Pržno v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice: ÚČETNÍ OBCE


Náplň práce: • komplexní vedení účetnictví obce

 • komplexní vedení rozpočtu obce

 • daňová agenda, vypracování a podávání daňového přiznání

 • účtování pokladny

 • fakturace

 • evidence majetku, závazků a pohledávek obce

 • příprava podkladů pro inventarizaci majetku

 • příprava auditu, komunikace s auditory

 • personalistika, zpracování podkladů pro mzdy

 • zpracování statistických výkazů

 • zajišťování platebního styku s bankou

 • skartace a archivace účetních dokladů

 • další administrativní práce na obecním úřadě

 • zástup za referentku v době její nepřítomnosti


Místo výkonu práce: • Obecní úřad Pržno


Podmínky: • nástup 1. 11. 2023 nebo dle dohody

 • pracovní poměr na plný úvazek

 • pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce  1. platová třída (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Požadavky: • minimálně úplné středoškolské vzdělání s praxí 2 roky

 • znalost podvojného účetnictví, účetnictví obcí

 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office, Internet)

 • znalost zákona o účetnictví, zákona o obcích a rozpočtových pravidlech územních celků, znalost správního řádu

 • prokázání zvláštní odborné způsobilosti, podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 18 měsíců od nástupu

 • organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování, ochota dále se vzdělávat


Výhodou: • odborná způsobilost v oblasti přenesené působnosti obcí

 • řidičský průkaz skupiny B


Předpoklady uchazeče: • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR

 • věk minimálně 18 let

 • způsobilost k právním úkonům

 • bezúhonnost


Náležitosti písemné přihlášky: • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození

 • státní příslušnost

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu

 • telefonní kontakt

 • datum a podpis zájemce


Povinné přílohy k přihlášce: • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností

 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.


Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.
Přihlášku doručte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – ÚČETNÍ“ a s uvedením adresy uchazeče osobně nebo zašlete na adresu Obecní úřad Pržno, Pržno 201, PSČ 739 11 tak, aby byla doručena nejpozději v pátek 22. září 2023 do 13.00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.