Povinně zveřejňované informace - Obec Čeladná

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.


1. Název
Obec Čeladná


2. Důvod a způsob založení:
Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla Obec Čeladná jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.


3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení


4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Čeladná
Čeladná 1
739 12 Čeladná


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Čeladná
Čeladná 1
739 12 Čeladná


4.3. Úřední hodiny
Pondělí: 8.00–11.00 a 12.00–17.00
Středa: 8.00–11.00 a 12.00–17.00


4.4. Telefonní čísla
Tel: +420 558 684 008
Fax: +420 558 684 054


4.5. Adresa internetových stránek
oficiální: http://www.celadna.cz


4.6. Adresa podatelny
Obecní úřad Čeladná
Čeladná 1
739 12 Čeladná


4.7. Elektronická adresa podatelny
podatelna: celadna@iol.cz


4.8. Datová schránka
2hmb3aw


5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 3029781/0100
Komerční banka, a. s. - místní a správní poplatky
Číslo účtu: 86-5722540247/0100
Komerční banka, a. s. - platba stočného


6. IČO
00296571


7. Plátce daně z přidané hodnoty
Obec je plátcem DPH
DIČ CZ00296571


8. Dokumenty
8.1. Rozpočty
8.2. Poskytnuté informace a výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb.
9.Žádosti o informace 1. Příjem podání a podnětů
  10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob


10.2. Opravné prostředky


10.3. Formuláře


10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace


Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy. 1. Předpisy


11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, rovněž do obecně závazných vyhlášek a nařízení města a je možné nahlédnout v kanceláři starosty to v úřední hodiny.


11.2 Vydané právní předpisy 1. Úhrady za poskytování informací


15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací 1. Licenční smlouvy
  13.1 Vzory licenčních smluv


Obecní úřad Čeladná nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.


13.2 Výhradní licence


Obecní úřad Čeladná neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 1. Výroční zpráva
  14.1. Rozsudky


14.2. Výdaje na soudy